Risiko og analyse

Risiko ved gjeldsbrevlån til bedrifter

Monio formidler mengdegjeldsbrevlån mellom norske aksjeselskaper og privatpersoner og aksjeselskaper. Låneavtalen inngås mellom deg som långiver og bedriften som låntaker. Avtalen regulerer beløpet som er lånt ut, hvor lenge kapitalen skal være utlånt og hvilken rente, avkastning, som låntaker forplikter seg til å betale for lånet.

Ved å låne ut penger utsettes hele beløpet for tapsrisiko, ikke bare avkastningen. Du bør ikke låne ut mer enn du har råd til å tape. Selv om låntakeren tidligere har hatt betjeningsevne er dette ikke en garanti for at de vil fortsette å ha det i fremtiden.

Kredittvurdering ved lån

Monio sin jobb som plattform er å knytte sammen bedrifter med vekstambisjoner og långivere som ønsker å støtte veksten. Monio stiller krav til bedriftens økonomi og kredittverdighet. De kravene vi stiller er for å sikre betjeningsevne, betjeningsvilje samt tilfredsstillende sikkerhet hos låntakerne. Deretter er Monios oppgave å gi potensielle långivere god innsikt i bedriftens forutsetninger for å betale tilbake lånet.

Monios oppgave er ikke å fjerne risiko, men å synliggjøre den risikoen som er kjent og knyttes til prosjekt og selskap, slik at du som långiver kan vurdere risiko i forhold til avkastning. Det vil kunne være risikofaktorer som ikke er synliggjort, og det er viktig for hver enkelt långiver å selv ta stilling til kampanjene som publiseres. Det er også muligheter for alle långivere å stille spørsmål direkte til låntaker i alle kampanjene.

Her følger 3 ting Monio gjør for at risikoen skal være tydelig og veldokumentert for deg som investerer.

1. Standard, ekstern kreditt-score

Det er ikke Monio selv som står for kredittscore av bedriftene som får søke om lån på plattformen. Experian, et av verdens største kredittvurderingsbyråer, leverer en score som synliggjøres for deg som investor i lånsøkerens kredittrapport, som du finner i hver lånekampanje under Dokumentasjon.

Kredittscore fra Experian forteller om risikoen for at en bedrift ikke tilbakebetaler lånet basert på selskapets historikk. Hvilken rente bedriften bør betale henger sammen med denne risikoen, men andre forhold kan også spille inn.

2. Betalingsvilje - Vi sjekker menneskene bak bedriften

En bedrift som er nystartet eller i en tidlig vekstfase har ofte lite historikk å vise til. Monio henter derfor inn informasjon om ledelse og eiere. Tidligere erfaring, referanser, utdannelse og informasjon om nøkkelpersoner og samarbeidspartnere kan være aktuell informasjon. 

All informasjon som er hentet inn via eksterne kilder dokumenteres. De opplysninger som opplyses av låntaker og legges ut i kampanjen signeres av låntaker som er pliktig til å oppgi riktig informasjon i alle kampanjer.

3. Sikkerhet

De aller fleste lån som Monio formidler er sikret med pant i fast eiendom. Dersom låntaker misligholder lånet vil en sikkerhetsagent, på vegne av långiverne, realisere sikkerheten for å dekke hele eller deler av det utestående beløpet.

Lån kan også være sikret med selvskyldnerkausjon, enten av andre selskap eller privatpersoner. Dette innebærer at kausjonisten overtar låneforpliktelsen dersom låntaker ikke evner å betjene låneforpliktelsene.

At et lån er sikret med pant eller kausjon betyr aldri at långiver er garantert å få tilbake utlånt beløp. Pantet kan vise seg å være ukurant eller vanskelig å realisere til forventet verdi, og kausjonister kan være uten betjeningsevne. Videre kan det ta lang tid og det kan påløpe kostnader i forbindelse med inndrivelsen som igjen kan føre til at faktisk tilbakebetalt beløp er et ubetydelig beløp.

Hva slags bedrifter kan låne gjennom Monio?

Monio henvender seg til små- og mellomstore bedrifter innen eiendom som har behov for å finansiere sine eiendomsprosjekter. En bedrift som skal låne penger via Monio må fremlegge en solid og realistisk prosjektplan som sannsynliggjør at prosjektet kan realiseres. I tillegg må låntakeren ha kapital eller inntekter nok til å kunne betjene terminrenter samt alle sine andre løpende utgifter. 

Monio er ikke en bank eller et finansieringsselskap, og har derfor ikke en egen kredittpolicy. For å sikre en generelt høy standard hos låntakerne følger vi likevel vår egen låneformidlingspolicy. Denne er utformet som et sett retningslinjer for bedrifter som ønsker å søke finansiering gjennom Monio.

For å sikre søke lån via Monio stilles følgende overordnede krav til låntakere:

– De kan gjennom tidligere adferd (historiske nøkkeltall) vise til at de er i stand til å overholde sine forpliktelser og styre sin egen økonomi i tillegg til at prosjektet er lønnsomt.
– Ingen utestående betalingsanmerkninger/inkassosaker eller andre misligholdte forpliktelser
– Et konkret formål med lånet som er forenlig med god forretningsskikk

Det er mange type bedrifter som passer for lånebasert crowdfunding, men felles for dem alle er at selskapet skal ha en positiv egenkapital, og en forventet kontantstrøm som kan betjene fremtidige renter og avdrag.

Lån via Monio tilpasses bedriftens økonomiske situasjon og deres planlagte eiendomsprosjekt.

Lån fordelt over flere faser

Finansiering av større prosjekter via Monio deles ofte opp i flere, og låntaker ønsker ofte finansiering til hele prosjektet samtidig. Dette gjøres av flere grunner:

  1.  Ved oppstart er tomteverdien lavere enn ønsket finansiering. Ved å dele opp i faser vil det være mer samsvar mellom tilførte verdier og utbetalt lånebeløp. Dette er et risikoreduserende tiltak.
  2. Låntaker trenger ikke hele lånebeløpet med en gang og det å kunne få utbetalt lån etterhvert som kostnadene løper og ikke måtte betale renter for hele finansieringen fra dag en, er et kostnadsbesparende tiltak for låntaker.
  3. Det å ikke måtte investere i hele prosjektet, men kunne velge når i prosjektet man velger å låne ut penger gir låntaker muligheten til å diversifisere utlånsporteføljen sin, det å kunne investere i ulike bedrifter og i ulike gjennomføringsfaser i de ulike prosjektene vil være med å spre risikoen for tap for långiverne.

Totalt sett er det å dele lånet i faser en fordel både for låntaker og långiver. Långivernes utlån til prosjektet blir dermed ikke større enn nødvendig, samtidig som låntakers rentekostnader holdes nede.

Mellom hver lånefase dokumenterer Monio hvordan prosjektet utvikles før neste fase formidles. Monio krever at låntaker oppgir status i prosjektet og ber om oppdaterte bilder fra byggeplass, eventuelt kopi av bestillingsbekreftelser, signerte kontrakter eller annen relevant dokumentasjon. Dette er en praksis vi har hatt siden begynnelsen av 2022. Monio vil aldri kunne detaljstyre fremdriften i slike prosjekter, men det er med på å dokumentere at det er fremgang i prosjektene.

For hver lånefase vil prosjektets status og videre plan bli presentert i lånekampanjen. Dette bidrar til en åpenhet rundt prosjektets progresjon som långivere kan bruke når de skal vurdere sine utlån.