Priser og gebyrer

Monio har en enkel prisliste uten skjulte gebyrer

Åpenhet og etterrettelighet er viktig for oss. Monio har en enkel prismodell og ingen skjulte gebyrer eller avgifter. Monio formidler lån og betalinger mellom investorer og bedrifter som har behov for finansiering for vekst og utvikling. Vi er opptatt av å lykkes sammen med bedriftene og deres investorer. Dette innebærer at Monio kun tar betalt fra bedriften når vi lykkes, vår prismodell er basert på no cure - no pay.

Vår prisoversikt for deg som skal investere

Investere i et lån
Priser
Kundeetablering
NOK 0,-
Netto rente
fra 4,00% til 15,00%  p.a.
Administrasjon
fra 1,00% p.a. av utestående beløp

Når bedriften betaler tilbake et terminbeløp vil Monio trekke fra et administrasjonsgebyr av utestående beløp. Netto rente som er den renten du som investor får utbetalt på utestående investert beløp, når administrasjonsgebyr er trukket fra bedriftens rente.

Prisoversikt Monio sparekonto

Monio sparekonto
Gjelder fra
Priser
Etablere sparekonto
NOK 0,-
Rente på innskudd opp til 5 millioner
20. desember 2022
1,80% rente p.a.
Rente på innskudd over 5 millioner
20. desember 2022
1,15% rente p.a.
Rente på innskudd opp til 5 millioner
6. oktober 2022
1,40% rente p.a.
Rente på innskudd over 5 millioner
6. oktober 2022
0,75% rente p.a.

Fastsettelse av renten på et lån

Som låneformidler skal Monio sette en rettferdig rente som reflekterer den reelle kredittrisikoen. Prisen på lånet skal samtidig reflekterer rentenivået i markedet.

De viktigste faktorene som bestemmer renten på lånet er kredittscoren til bedriften og sikkerheten som bedriften kan stille i prosjektet. Kredittscoren gir en indikasjon på sannsynlighet for mislighold (PD) og er basert på flere variabler satt av eksternt kredittbyrå. Sikkerhetsscore gir en indikasjon på sannsynlighet for tap hvis lånet går i mislighold (LGD) og er basert på ulike sikkerhets variabler satt med utgangspunkt i historisk erfaring fra faktura og inkassoselskaper.

Disse faktorene, sammen med annen relevant informasjon om lånet, danner grunnlaget for risikoklassen. Risikoklassene går fra A til G, hvor A er risikoklassen med lavest risiko for tap. Søknader fra bedrifter og prosjekter med risikoklasse E eller dårligere faller utenfor vår policy, og formidles derfor ikke.

Vår prisoversikt for deg som trenger finansiering

Finansiere et prosjekt
Kategori
Priser
Kundeetablering
NOK 0,-
Etablere et lån
fra 2,50% p.t. av lånebeløpet
Lånerente
fra 5,00% til 16,00%  p.a.
Innfrielse av lån iht. nedbetalingsplan
NOK 0,-
Administrering av brudd på låneavtalen
Kategori
Priser
Forsinkelsesrente
Lånerente + 5 % p.a.
Utelatt betaling av terminrenter første bankdag etter oppgitt Betalingsdag
NOK 2 500,-
Utelatt betaling av hovedstol første bankdag etter oppgitt Betalingsdag
NOK 10 000,-
Utelatt betaling av terminbeløp for hver dag etter første bankdag etter oppgitt Betalingsdag
NOK 500,- per dag forsinket
Mislighold av låneavtale
NOK 50 000,-

Alle nevnte gebyrer m.m. tilfaller i sin helhet Monio AS, med unntak av lånerente og forsinkelsesrente.

Bedrifter som får fulltegnet lånet sitt betaler et etableringsgebyr av lånebeløpet som trekkes ved utbetaling av lånet. Lånerenten er fast i hele lånets løpetid, og settes basert på Monio sine risikoklasser. Satsene avhenger av forhold ved låntaker og lånet som skal formidles, og er avtalt på forhånd i forbindelse med aksept av tilbud og avtaleinngåelse. Dersom bedriften ikke betaler tilbake renter og avdrag i tide vil det påløpe forsinkelsesrenter, samt eventuelle andre kostnader relatert til oppfølging og inkasso.